دَ نس خوږي (ټائفائډ) تبه دَ کنترول او مخنيوي دَپاره وړاندي تګونو وړانديز دَپاره نړيوال کانفرنس

ماهرين به په ډهاکه ، بنګله ديش کښے دَ نس خوږي (ټائفائډ) تبه او د دے سره جوخت نورو قسمRead More…